TAAHHÜTNAME


Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları
Para Biriktirme ve Yardım Derneği

Banka sicil No. .....................................

Limit ......................................

Sayfa 1


Üyesi bulunduğum Derneğinizden almiş olduğum ve/veya bundan böyle alacağım ödünç paralara ilişkin olarak aşağıdaki hususları peşinen ve gayrı kabili rücu olarak kabul, ve taahhüt ederim/z.

 1. İşbu taahhütname uyarınca Derneğinizden, Derneğinizce saptanan masraf payı içinden kesilmek ve hasıl-ı safi tarafıma ödenmek üzere almış olduğum ve/veya bundan böyle alacağım ödünç paraları, Derneğinizce tutar ve adedi belirlenecek taksitler halinde ödeyeceğimi, taksit tutarlarının, YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığım ve bundan böyle alacağım aylıklardan kesilerek, Derneğinize ödenmesine peşinen muvafakat ettiğimi bu hususta gerek Derneğinizin gerekse anılan bankanın, yapacağı tüm işlemlere peşinen muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


 2. Anılan bankadan herhangi bir nedenle ayrıldığım ( İstifa, iş akdi feshi nedenlerle) veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin tarafınıza bildirmiş olduğum YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş’de yer alan hesabıma ödenmediği takdirde, Derneğinize olan borcumun aylığımdan kesilerek tahsili olanağı ortadan kalkacağından, bu halde Derneğinize olan bakiye borcumun tamamının kendiliğinden ve ayrıca bir ihbara gerek kalmadan muaccel olacağını, aynı şekilde derneğinizden ayrıldığım takdirde ve/veya taksitlerden herhangi biri vadesinde yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde ve hangi nedenle olursa olsun tahsil edilemediği takdirde dahi, kalan taksitlerin tamamının gene kendiliğinden ve ayrıca bir ihbara gerek kalmadan muaccel olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

  Almış olduğum borç tutarını Derneğinizin bildirdiği vadelerde ve tutarlarda tamamen geri ödemedikçe yeni borç talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim. Herhangi bir nedenle temerrüde düştüğüm takdirde, Derneğinize olan borçlarımı tamamen geri ödeyinceye kadar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranında temerrüt faiz ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/z.


 3. YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.’den herhangi bir nedenle ayrıldığım takdirde, Banka nezdinde lehime tahakkuk edecek her türlü hak ve alacaklarımdan Derneğinize olan borcuma yeter miktarını Derneğiniz lehine temlik ettiğimi peşinen kabul ve beyan ederim/z.


 4. Borçluya yukarıda belirtilen limit dahilinde ve bu taahhütnameye istinaden verilecek tutarlar için, Derneğinize karşı müteselsil kefalete aykırı düşmeyen tüm hükümlerinin hakkımda da uygulanmasını kabul ve beyan ederim. İşbu süresiz müteselsil kefaletimden ayrılabilmem için müteselsil kefaletime istinaden verilen borcun tamamen derneğinize ödenmesi gerektiğini kabul ve beyan ederim


 5. Derneğinizin dilediği anda ve ayrıca neden belirtmeksizin iadeli-taahhütlü mektupla ve bildireceği süre içerisinde, borç bakiyesinin tamamının derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu ve bu suretle borcumun muaccel hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z


  İmza..........................................................


  Sayfa 2 6. İşbu taahhütnamede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Derneğinizce tebligatın yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzalarımızın yanında yazılı yerleri kanuni ikametgah ittihaz ettiğimizi bu adreslere yapılacak tebligatların şahsımıza yapılmış sayılacağını adres değişikliği durumunda, yeni adresimizi Derneğinize derhal iadeli-taahhütlü mektupla bildireceğimizi bildirmediğimiz takdirde, aşağıda kayıtlı adresimize yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederim/z


  Borçlu ve müteselsil kefilden birine yapılan tebligatın diğeri için de geçerli olacağını kabul ve beyan ederim/z. Ayrıca Derneğinizin öngöreceği kuruluş ve mercilere hakkımda bilgi vermesine ve istemesine muvafakat ettiğimizi kabul ve beyan  ederim/z


 7. İşbu taahhütnamenin uygulamasıyla ilgili doğabilecek uyuşmazlıklarda Derneğiniz, YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ve Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakfı’nın defter, kayıt, belge, bilgisayar kayıtları, mikrofiş ve mikrofilmlerinin H.U.M.K. 193. maddesi gereği münhasır delil olduğunu, bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ederim.


  2 sahife ve 7 maddeden ibaret bu taahhütnameyi tamamen okuduktan sonra imza ettim/ettik.


        Tarih
         
       

  Borçluya yukarıda belirtilen
  Limit içerisinde müşterek borçlu ve müteselsil kefil olan.

         
  Adı/Soyadı :

      Adı/Soyadı :
  TC kimlik No. :

      TC kimlik No. :
  Adresi :

      Adresi :
         
         
  İmza :     İmza :


Sayfayı yazıcıdan bastırmak için tıklayınız